• Müşteri Puanımız:
  • 4,8
  • (13)
Şu an işyerimiz: AÇIK
  • Ticari Paket Sigortası

Ticari Paket Sigortası

Ticari Paket Sigortası, tam kagir / betonarme yapı tarzındaki her türlü sınai ve ticari işletmeler için gündemde olabilecek pek çok riske karşı, tek bir poliçe ile eksiksiz bir koruma sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

Teminatlar

Teminat Kapsamı
Klasik Yangın Sigortası ile sağlanan yangın ve ek teminatlarına ilave olarak, aşağıda belirtilen farklı sigorta branşlarına ait teminatlar sigortalının talebi doğrultusunda poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir.Riziko Türleri
Ticari ve Sınaî Rizikolar
Poliçe Türleri
Enflasyona Endeksli
Döviz
Abonman ( Emtia teminatı içeren poliçelerde )
Poliçe Kapsamındaki Diğer Teminatlar
01Paket poliçe kapsamına otomatik olarak dahil olan teminatlar– Yangın, Yıldırım, İnfilak
– Dahili Su
– Duman
– Fırtına
– Kar Ağırlığı
– Yer Kayması
– Yakıt Sızması
– Kara Taşıtları Çarpması
– Hava Taşıtları Çarpması
– Deniz Taşıtları Çarpması
02İsteğe bağlı dahil edilebilecek teminatlarPaket kapsamı sigortalının gereksinimlerine göre aşağıda belirtilen Yangın Sigortası isteğe bağlı ek teminatları dahil edilerek özelleştirilebilir.- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
– Deprem
– Yangın mali mesuliyet
– Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
– Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
– Mal sahibi veya kiracının komşulara karşı   sorumluluğu
– Sel ve su baskını (seylap)
– Hırsızlık
– Cam ve ayna kırılması
Aşağıda belirtilen branşlar da, Sigortalının talebi doğrultusunda poliçenin teminat kapsamına dahil edilebilecektir.- Yangına bağlı kar kaybı
– Elektronik Cihaz
– Makine Kırılması
– İşveren Mali Mesuliyet
– Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
– Taşınan Para
– Emniyeti Suistimal
– Ferdi Kaza

Özel Şartlar, Muafiyetler:

Yangın, Yıldırım, İnfilakYangın, yıldırım, infilak ve bunlar nedeniyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri sırasında oluşabilecek hasarı karşılar.
Grev- Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve TerörGrev / Lokavt veya halk hareketleri esnasında meydana gelen zarar ile kötü niyetle hareket eden şahıslar tarafından verilen zararları karşılar.Poliçe üzerinde aksi belirtilmediği takdirde %100 sigorta bedelinin, %20’si sigortalı, %80’i sigortacı üzerinde kalacak şekilde Müşterek Sigorta mevcuttur. Sigorta bedelinin, sigortacının sorumlu olduğu kısım (%80) üzerinden %2 oranında tenzili muafiyet uygulanır.

FırtınaFırtınanın ve bu esnada sürüklenen nesnelerin çarpması sonucu sigortalı değerlerde oluşacak zararları karşılar.
Yer KaymasıBinanın inşa edilmiş olduğu arsa ve etrafında oluşan toprak çökmesi ve yer kaymasının neden olduğu zararları karşılar.
Dahili Suİşyeri içindeki kalorifer, su veya kanalizasyon tesisatından sızmalar, geri tepmeler sonucu oluşacak zararları karşılar
Kara Taşıtları ÇarpmasıMotorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı değerlere çarpması sonucu oluşan zararları karşılar.
Kara Taşıtları ÇarpmasıMotorlu ve motorsuz deniz taşıtlarının sigortalı değerlere çarpması sonucu oluşacak zararları karşılar.
Hava Taşıtları ÇarpmasıUçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı değerlerde oluşacak zararları karşılar.
DumanBacaya bağlanmış cihazların olağan dışı veya hatalı çalışması sonucu çıkan dumanın sebep olacağı maddi kayıpları karşılar.
Kar AğırlığıÇatı üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle sigorta konusu bina, bina içindeki eşyaların ıslanması ve çatıda oluşan hasardan dolayı meydana gelecek hasarları karşılar.
Yakıt SızmasıSabit ısıtma sistemine dahil olan cihaz ve tesisatta herhangi bir nedenle meydana gelen yakıt akma ve sızmalarının sigortalı kıymetlerde doğrudan neden olacağı maddi zararları (yakıtın kendisi ile yakıt tanklarında ve tesisatlarında meydana gelenler hariç) poliçede belirtilen limit ve muafiyetler oranında karşılar.
Hırsızlıkİşyeri, ticarethane, ambar, depo veya imalathanelerdeki mallarda, eşyalarda ve demirbaşlarda hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu meydan gelen maddi kayıp ve zararları teminat altına alır.
Cam ve Ayna KırılmasıPoliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları zararlara karşı teminat altına alır.
Deprem ve Yanardağ PüskürmesiDeprem ve yanardağ püskürmesinin neden olacağı tüm zararları karşılar.Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca onaylanan Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Tarifesi gereği poliçe üzerinde yazılı oranlarda muafiyet / koasürans uygulanır.
Sel ve Su BaskınıPoliçe üzerinde aksi belirtilmediği takdirde, her bir seylap (sel-su baskını) hasarlarında “bina-sabit tesisat dekorasyon, emtia, makine – teçhizat – demirbaş ve diğer” tesisat gruplarının her birinin sigorta bedelleri üzerinden ayrı ayrı %2 oranında tenzili muafiyet uygulanacak olup azami muafiyet miktarı 50.000 EURO ile sınırlıdır.
Enkaz Kaldırma MasraflarıSigortacının sorumluluğu poliçede yazılı bina sigorta bedelinin %4’ü ile sınırlıdır.
Yangın Mali Mesuliyeta) Kiracının Malike Karşı Sorumluluğu
b) Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu
c) Malik ya da Kiracının Komşuluk Sorumluluğu
a, b ve c maddelerinde belirtilen teminatlarda, poliçe üzerinde yazılı tehlikelerden doğal afetler dışında kalanlarından herhangi birinin gerçekleşmesi ve sirayeti nedeniyle kaynaklanan zararlar poliçede belirtilen limit doğrultusunda teminata dahil edilmiştir.
Kira KaybıSigorta bedeli 1 Milyon TL’nin altında olan tüm işler için, poliçe üzerinde belirtilen limitlerle otomatik verilmektedir.Bu teminat ile malik veya kiracının deprem hariç olmak üzere diğer tüm teminatlar kapsamına giren hasarlar nedeniyle uğrayacakları kira kayıpları poliçede belirtilen limit doğrultusunda teminata dahildir.
İş DurmasıSigorta bedeli 1 milyon TL’nin altında olan tüm işler için, poliçe üzerinde belirtilen limitlerle otomatik verilmektedir.Bu teminat ile yangın tehlikesinin gerçekleşmesi sonucu sigortalı mahalde meydana gelen hasarlardan dolayı ödenecek tazminatın %10’u ayrıca sigortalıya iş durması tazminatı olarak ödenecektir. Ancak hasarın meydana geldiği tarihten başlamak üzere; yangın ve ek teminat hasarlarında 7 günü, deprem hasarlarında 14 günü geçmeyen durmalara sebep olan hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
Alternatif İşyeri ve Taşınma MasraflarıSigorta bedeli 1 milyon TL nin altında olan tüm işler için, poliçe üzerinde belirtilen limitlerle otomatik verilmektedir.Sigortacının sorumluluğu poliçe üzerinde yazılı limit ile sınırlıdır. Bu teminatlar ile ilgili masraflar makul ölçülerde olmalıdır.

Merak Ettikleriniz

 -Sigorta bedeli nedir?

Ticari Paket poliçesinde bahsi geçen “bina değeri”, işyerinin aynı yerde tamamen yeniden inşasına ilişkin maliyettir. Ev veya işyerinin satış bedeli bina sigorta bedeli olarak değerlendirilmez. “Makine Kırılması” teminatı için sözü geçen sigorta bedeli ise aynı makinenin yenisinin –ya da muadilinin- satın alınabilmesi için gereken değerdir.
 -Eksper raporları bağlayıcı mıdır, hasar ödemesine ve miktarına eksperler mi karar verirler?

Eksper raporları tazminat tutarının hesabında yol gösterici belgelerdir, bağlayıcılığı yoktur. Tazminat tutarı konusunda sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlıklarda bağlayıcı karar verme yetkisi mahkemelerindir.
 -Eksik sigorta nedir, hasarımı hangi durumda eksik alırım?

Sigorta bedelinin, hasar gören kıymetin -hasardan bir gün önceki- değerinden küçük olması durumuna “eksik sigorta” denir.
Sigorta ettirmiş olduğunuz kıymetin değerinin mutlaka gerçeği yansıtmasına dikkat ediniz. Herhangi bir hasar anında hasar gören kıymetin hasardan bir gün önceki değeri sigorta edilmiş olan bedelden yüksek ise hasarınızı bu oranda eksik almanız söz konusu olacaktır.
Örneğin: Fabrikada bulunan bir makinenin değeri 250.000 TL ancak, siz bu makineyi –eskidiğini düşünerek- 100.000 TL sigorta bedeli ile sigorta ettirdiniz. Oluşan kısmi bir hasarda 50.000 TL lik bir zararınız oluştu. Tarafınıza ödenecek tazminat; 50.000×100.000/250.000 = 20.000 TL dir.
 -İşyerimde meydana gelen hasarın komşumu ya da kiracı olmam durumunda bina sahibini etkilemesi durumunda ortaya çıkacak masrafları teminat altına alabilir miyim?
Ticari Paket ürünümüzü satın alırken “komşu mali sorumluluk” ya da “kiracı mali sorumluluk” teminatı da almanız durumunda bu masraflar da belirlenen limitler dahilinde teminat altına alınabilir.
 -Ticari paket ile yangın poliçesinin farkı nedir?

Ticari paket poliçesi, klasik yangın poliçesi teminatlarının yanı sıra, isteğe bağlı ek teminatların otomatik olarak poliçe kapsamına dahil edildiği, işyerleri için özel olarak tasarlanmış bir sigorta poliçesidir.

DİĞER Ticari Paket Sigortası